Peygamber, Aslan ve Ayı

Kral Davud bir çocukken babasının koyun sürülerini güderdi. Günlerden bir gün, bir aslan sürüden bir kuzuyu kaptı. Davud dışarı çıkıp aslana saldırdı ve kuzuyu hayvanın ağzından kur- tardı. Aslan, Davud’a saldırdığında Davud onu yelesinden ya- kalayıp yere vurdu ve öldürdü. Aynı şekilde başka bir vesileyle bir ayıyı da öldürdü. Tanrı’nın kulu Davud, nasıl oldu da hem bir aslanı hem de bir ayıyı öldürebildi, çünkü Rab Tanrı ona bu vahşi, yırtıcı hayvanları alt edebilmesi için olağanüstü bir güç verdi. 

Kuzu, Davud’un inanılmaz cesareti sonucunda kurtulmuştu. Fakat genç Davud bu inanılmaz gücü nereden almıştı? Tanrı, Davud’un daha sonraki yaşamında İsrail’in Kralı olmasını vaat etmişti. Bunun için Tanrı, kulunu kötülükten korumuştu. 

Bir gün peygamber Samuel, İsrail’e bir Kral seçmesi için Rab Tanrı tarafından görevlendirildi. İsrail halkı, diğer tüm uluslar gi bi bir krala sahip olmayı Tanrı’dan ısrarla istiyordu. Her Şeye Egemen Rab Tanrı, halkının bir kral istemek suretiyle O’nu ve peygamberini bir güç ve otorite olarak reddetmiş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. (1.Samuel 8:4-7) 

Samuel, Allah’ın emrine itaat ederek Saul’u Kral olarak atadı, ancak daha sonra Saul, yalnızca Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı’ya tapınmak yerine putlara tapınmak gibi günahlar işledi. Böylece Tanrı, Saul’un, Davud’un en yakın arkadaşı olan Yo- natan adında güzel bir küçük oğlu olmasına rağmen, Samuel’ e genç Davud’u yeni kral olarak atamasını emretti. Dikkat çeki- ci bir şekilde Yonatan, Davud’a Allah’tan gelen bu lütfu hiç kıs- kanmadı.  

1.Samuel 16:11-13’te şöyle yazılmıştır: ”11 Sonra İşay’a, “O- ğullarının hepsi bunlar mı?” diye sordu. İşay, “Bir de en küçü- ğü var” dedi, “Sürüyü güdüyor.” Samuel, “Birini gönder de onu getirsin” dedi, “O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız.” 12 İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışık lı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. RAB Samuel’e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. 13 Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlaya rak RAB’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bun dan sonra Samuel kalkıp Rama’ya döndü.”  

Davud meshedilerek, halkı Yahuda üzerinde Kral olarak atan- dı.  

Davud, 23. Mezmurda şöyle yazmıştır: ”1 RAB çobanımdır, ek siğim olmaz. 2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kı yısına götürür. 3 İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. 4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülük ten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin gü- ven verir bana. 5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kâsem taşıyor. 6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,hep RAB’bin evinde oturacağım.’’  

Davud genç bir çocukken İsrailliler, içlerinde Golyat adında dev gibi bir adamın da olduğu bir orduyla karşı karşıya kaldılar Davud, anında sapanını ustaca kullanarak Golyat’ı vurarak dü şürdü ve ardından onu öldürdü. 

Kuran 2:251’de şöyle denilmektedir: “Davud Golyat’ı öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet (hükümdarlık ve bilgelik) verdi.”  

Davud, Allah’ın lütfuna erişti ve sonunda 2.Samuel 5:3’te şöyle yazıldığı gibi: ”İsrail’in bütün ileri gelenleri Hevron’a, Kral Da- vud’un yanına gelince, kral RAB’bin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut’u İsrail Kralı olarak meshetti- ler.” 

Davud’un olağanüstü gücü, üzerine inen ve ona büyük güç veren Tanrı’nın Ruh’undan gelmekteydi.Kuran 3:45’te Meryem oğlu İsa, Mesih olarak müjdelenmiştir. Mesih, “Meshedilmiş ki- şi” anlamına gelir. Aynı mesh, İsa’ya beş bin kişiyi doyurmak, körleri ve cüzamlıları iyileştirmek ve ölüleri diriltmek için doğa- üstü bir güç vermiştir. Tanrı’nın gücü olağanüstüdür.  

Kutsal kente olan yaşam yolculuğumuzda, kutsal kente ulaş mamızı engellemeye çalışacak ‘kötü güçler’ tarafından saldırı- ya uğrayacağız.Bu kötü güçler bizi Tanrı’nın yaşamlarımız için belirlediği iyi amacından uzaklaştırmaya çalışırlar, ancak Tan- rı’nın Ruhu içimizde yaşıyorsa ve zihnimiz Tanrı Sözü’nün öğ- retisiyle doluysa, başarılı olamayacaklardır.Tanrı’dan gelen bu  mesh, insanlara yalnızca Tanrı’nın Ruh’undan gelen olağanüs tü bir güç verir. 

Davud’un 2.Samuel 23:1-7’de yazılı son sözleri şöyledir: ”1 Davud’un son sözleri şunlardır:“İşay oğlu Davud, Tanrı’nın yük selttiği adam, Yakup’un Tanrısı’nın meshettiği, İsrail’in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor: 2 RAB’bin Ruhu benim aracılığım- la konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır. 3 İsrail’in Tanrısı konuş- tu, İsrail’in kayası bana dedi ki, ‘İnsanları doğrulukla ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi, 4Bulutsuz bir sabah, şafakta görünen gün ışığı gibidir, parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot biti- rir.’ 5 Soyum da Tanrı’yla böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı O sağlamayacak mı? 6 Kötülere gelince, elle tutulamayan dikenler gibi tümü bir yana atılacak. 7 Dikenlere dokunan kişi, demir bir araçla ya da mızrağın sapıyla dokunur. Dikenler oldukları yerde bütünüyle yakılacak.” 

Tanrı, Mezmur 89:20’de şöyle söylemiştir: ”Kulum Davud’u buldum, kutsal yağımla onu meshettim.”  

Mezmur 132:17’de şöyle yazılmıştır: ”Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, meshettiğim kralın soyunu ışık ola- rak sürdüreceğim.” 

Mezmur 139:23-24’te Davud Tanrı’ya şu sözlerle karşılık ver- miştir: ”23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. 24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, öncü- lük et bana sonsuz yaşam yolunda!” 

Bu sonsuz yol bağışlanma, kurtuluş ve yenilenmedir. Tanrı bu haccı bir lütuf olarak sunmuştur ve bu karşılıksız lütfu ‘Doğru Yol’da keşfedebilirsiniz.