Kutsal Kent ve İlahi Kral

Ebedi varış noktamız olan Kutsal kent, ilahi bir kenttir. Her halktan, milletten ve dilden insanlarla dolu, ebedi bir kenttir. İsa’nın en çok sevdiği ve annesi Meryem’i emanet ettiği havari Yuhanna’nın Vahyine göre, Kutsal kent çok büyüktür. 

Vahiy 21:16-27’de şöyle yazılmıştır: ”16 Kent kare biçimindey- di, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir ya- nı 12 000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. 17 Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne gö- re 144 arşındı. 18 Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise, cam duruluğunda saf altındandı. 19-20 Kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi la- civerttaşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damar lı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi be ril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gökyakut, on ikincisi ametistti. 21 On iki kapı on iki inciydi; ka- pıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin anayolu cam say damlığında saf altındandı. 22 Kentte tapınak görmedim. Çün- kü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağı- dır. 23 Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da o- nun çırasıdır. 24 Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. 25 Kentin kapıları gün-düz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak. 26 Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. 27 Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.’’

Bu İlahi Şehir ilahi bir Kral tarafından yönetilir. Bu Kral yeryü- zünde yaşamış en ilahi kişi olan İsa’dır. O Kutsal Şehrin Kralı- dır. İlahi’nin anlamıysa tanrısaldır. 

İsa’nın tanrısallığına dair ka nıtların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1- İsa’nın doğumu ilahi ve mucizevidir. Sure 3:45-55.  

2- Annesi Meryem, İsa’nın doğumuna kadar gebeliği süresin- ce Allah tarafından temiz kılınmıştır.  

3- Meryem, Allah tarafından bütün milletlerin kadınlarından üs- tün kılınmıştır.  

4- Meryem’e Allah’tan bir kelam müjdelenmiştir.  

5- İsa, kelamullahtır.  

6- Allah,Meryem’e oğlunun ismini tüm insanları günahlarından kurtaracak olan Kurtarıcı anlamına gelen İsa koymasını emret- ti. Sadece Tanrı günahları bağışlayabilir. İsa’nın günahları ba- ğışlaması için ilahi bir kişi olması gerekir.   

7- Tam adı Kuran’a göre İsa Mesih’tir. Mesih, meshedilmiş kişi demektir. 

8-Kuran açıkça İsa’nın, Allah’ın Kutsal Ruhu tarafından güçlen dirilen kişi olduğunu belirtir. 

9- İsa’ya, Allah’a en yakın olan denir. 

10- İsa, Allah’ın ilahi takdiri ile yaratılmıştır. Sure 19:19 

11- İsa diriltilecektir. Sure 19:33-34  

12- Sure 2:87’de şöyle yazılmıştır: ”Meryem oğlu İsa’ya da ap-açık belgeler verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs’le teyid ettik (Cebrail’ le destekledik).” 

13- Sure 43:63’te şöyle yazılmıştır: ”Vaktâki İsa, açık belgeler- le gelince, dedi ki: “Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de (görev liyim). Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin (ki kurtuluş Hakka tâbi olmaktadır).”  

14- İtaat edilecek olan İsa’dır. İsa’nın öğretilerine uymalıyız.

İsa, Kuran’da bütün ümmetlere şahit olarak bildirilir. İşaretlere dikkat etmek önemlidir. Fakat tehlike içinde olduğumuzda işa- retleri göz ardı edebiliyoruz.  

Yuhanna’nın Pentekost gününde Tanrı’nın Ruhu ile dua eder- ken aldığı vahiyde İsa şöyle söylemiştir: ”Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa* ve O mega Ben’im” diyor (Vahiy1:8).” O sonsuz bir varlıktır.  

Vahiy 3:20’de İsa şöyle söylemiştir: ”İşte kapıda durmuş, kapı- yı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gi- receğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.”  


Sonsuz yaşamı kutsal kentte yaşayacak olan tüm insanların i- simleri Kuzu’nun Yaşam Kitabında yazılıdır.  


Vahiy 5:2-14’te şöyle yazılmıştır: ”2 Yüksek sesle, “Tomarı aç- maya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. 3 Ama ne gökte ne yeryüzünde ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. 4 Acı a- cı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı. 5Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, “Ağ lama!” dedi. “İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davud’un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.” 6Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı’ nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. 7 Kuzu gelip taht ta oturanın sağ elinden tomarı aldı. 8 Tomarı alınca, dört yara- tıkla yirmi dört ihtiyar O’nun önünde yere kapandılar.Herbirinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. 9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: “Tomarı almaya, mühürleri ni açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymak- tan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı’ya satın aldın. 10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde bir krallık haline getir- din, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.” 11 Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayı da melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. 12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: “Boğaz- lanmış Kuzu gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceli- ği, övgüyü almaya layıktır.”

13Ardından gökte,yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün var lıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, saygı, yücelik ve güç son- suzlara dek tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”14Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.”  

Bu, kutsal kentin ilahi Kralının tanımıdır. Kutsal kentte ebedi yen, ilahi Kral ile birlikte yaşayan büyük insan topluluğunun bir parçası olmak istiyorsanız, lütfen O’nun gelip sizinle yemek ye me ve sonsuza kadar birlikte yaşama davetini kabul edin. 


Kutsal Kente Hac Yolculuğunuz İçin Bir El kitabı (Doğru Yol) 

Bu kitap ikinci baskı aşamasındadır ve aşağıdaki Kuran ve Kutsal Kitap ayetlerini açıklamayı amaçlamaktadır.  

Sure 19:36 ”(Ey Resulüm de ki:) “Kesinlikle Benim de sizin de Rabbimiz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin, sırat-ı mustakim budur (sapkınlığa düşmeyin.)” 

Yeşeya 26:7-9 ”7 Doğru adamın yolu düzdür, ey Dürüst Olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin. 8 Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık, adın ve ünündür yüreğimizin dileği, 9 Geceleri canım sana susar, evet, içimde ruhum seni özler; çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça, orada oturan- lar doğruluğu öğrenir.”  

Bu kitap Müslümanların, Hıristiyan inancı hakkında ve Hıristi- yanların, İslam inancı hakkında sordukları 165 soruyu içermek tedir. Sorular, İncil ve Kuran otoriteleri tarafından yanıtlanmış- tır. Okuyucuların zihninde Hıristiyanlık ve İslam hakkında karşı lıklı bir anlayış yaratılmak istenmiştir. Aşağıdaki linkten bu kita bı okuyabilirsiniz.